Choose Metric:

Notes:


Teammates


# Player Pos Years First Last Team WAR Off Fld Pit Adj
1 Tommy Henrich RF 11 1937 1950 NYY 35.7 38.2 2.7 0.0 -5.2
2 Charlie Keller LF 8 1939 1949 NYY 32.7 33.7 2.7 0.0 -3.8
3 Phil Rizzuto SS 8 1941 1951 NYY 31.0 13.9 9.4 0.0 7.7
4 Red Ruffing SP 8 1936 1946 NYY 30.8 3.9 -0.0 26.8 0.1
5 Joe Gordon 2B 6 1938 1946 NYY 30.8 18.6 8.7 0.0 3.5
6 Bill Dickey C 8 1936 1946 NYY 30.4 23.6 4.0 0.0 2.9
7 Lou Gehrig 1B 4 1936 1939 NYY 20.9 23.5 -0.8 0.0 -1.8
8 Red Rolfe 3B 7 1936 1942 NYY 19.1 14.5 3.2 0.0 1.3
9 Yogi Berra C 6 1946 1951 NYY 17.2 15.2 0.7 0.0 1.3
10 George Selkirk RF 7 1936 1942 NYY 17.1 17.9 1.7 0.0 -2.4
11 Spud Chandler SP 8 1937 1947 NYY 16.9 0.3 0.0 16.5 0.0
12 Lefty Gomez SP 7 1936 1942 NYY 16.1 -2.0 0.0 18.1 0.0
13 Allie Reynolds SP 5 1947 1951 NYY 14.4 0.9 0.0 13.5 -0.0
14 Eddie Lopat SP 4 1948 1951 NYY 13.3 1.8 0.0 11.5 -0.0
15 Monte Pearson SP 5 1936 1940 NYY 12.7 1.0 0.0 11.6 0.0
16 Vic Raschi SP 6 1946 1951 NYY 11.9 0.8 0.0 11.1 -0.0
17 Frankie Crosetti SS 10 1936 1948 NYY 11.9 2.7 3.8 0.0 5.3
18 Tiny Bonham SP 4 1940 1946 NYY 9.5 -0.7 0.0 10.2 0.0
19 Marius Russo SP 5 1939 1946 NYY 9.5 0.5 0.0 9.0 0.0
20 Snuffy Stirnweiss 2B 5 1946 1950 NYY 9.2 4.1 3.2 0.0 1.9
21 Joe Page RP 5 1946 1950 NYY 8.2 0.5 0.0 7.8 -0.0
22 Johnny Murphy RP 8 1936 1946 NYY 7.4 -0.3 0.0 7.7 0.1
23 Gene Woodling LF 3 1949 1951 NYY 7.1 7.0 1.6 0.0 -1.5
24 Bobby Brown 3B 6 1946 1951 NYY 6.4 6.5 -0.3 0.0 0.3
25 Jerry Coleman 2B 3 1949 1951 NYY 6.4 2.7 1.9 0.0 1.8
26 Billy Johnson 3B 6 1946 1951 NYY 6.2 6.5 -0.1 0.0 -0.2
27 Tommy Byrne SP 6 1946 1951 NYY 5.6 1.8 0.0 3.9 0.0
28 Aaron Robinson C 2 1946 1947 NYY 5.5 5.0 -0.1 0.0 0.6
29 Johnny Lindell LF 7 1941 1950 NYY 5.4 5.7 1.4 -0.1 -1.6
30 Hank Bauer RF 4 1948 1951 NYY 5.4 6.1 0.8 0.0 -1.6
31 George McQuinn 1B 2 1947 1948 NYY 5.0 5.1 1.1 0.0 -1.2
32 Tony Lazzeri 2B 2 1936 1937 NYY 4.7 3.9 -0.2 0.0 1.0
33 Gil McDougald 3B 1 1951 1951 NYY 4.6 4.1 0.3 0.0 0.2
34 Bump Hadley SP 5 1936 1940 NYY 4.6 -0.4 0.0 4.9 0.0
35 Bill Bevens SP 2 1946 1947 NYY 4.3 -1.0 0.0 5.3 -0.0
36 Atley Donald SP 5 1938 1942 NYY 4.2 -1.0 0.0 5.2 0.0
37 Buddy Rosar C 4 1939 1942 NYY 3.8 1.9 1.1 0.0 0.8
38 Spec Shea SP 4 1947 1951 NYY 3.6 0.7 0.0 2.9 -0.0
39 Johnny Mize 1B 3 1949 1951 NYY 3.1 3.7 0.2 0.0 -0.8
40 Gus Niarhos C 4 1946 1950 NYY 2.6 1.7 0.6 0.0 0.3
41 Whitey Ford SP 1 1950 1950 NYY 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0
42 Oral Hildebrand SP 2 1939 1940 NYY 2.5 -0.2 0.0 2.7 0.0
43 Hank Borowy SP 1 1942 1942 NYY 2.0 -0.2 0.0 2.2 0.0
44 Bobo Newsom SP 1 1947 1947 NYY 1.8 -0.4 -0.0 2.2 0.0
45 Joe Collins 1B 4 1948 1951 NYY 1.7 2.3 0.1 0.0 -0.7
46 Bob Kuzava SP 1 1951 1951 NYY 1.7 0.1 0.0 1.6 -0.0
47 Steve Sundra SP 4 1936 1940 NYY 1.6 0.2 0.0 1.4 0.0
48 Jerry Priddy 3B 2 1941 1942 NYY 1.5 0.5 0.8 0.0 0.2
49 Mickey Mantle RF 1 1951 1951 NYY 1.5 1.8 0.1 0.0 -0.4
50 Roy Cullenbine RF 1 1942 1942 NYY 1.4 1.3 0.2 0.0 -0.1
51 Ivy Andrews SP 2 1937 1938 NYY 1.4 -0.3 0.0 1.6 0.0
52 Buddy Hassett 1B 1 1942 1942 NYY 1.3 1.2 0.8 0.0 -0.6
53 Cliff Mapes RF 4 1948 1951 NYY 1.2 2.5 -0.5 0.0 -0.8
54 Tom Morgan SP 1 1951 1951 NYY 1.2 0.3 0.0 0.9 -0.0
55 Pat Malone SP 2 1936 1937 NYY 1.1 -0.8 -0.0 2.0 0.0
56 Johnny Broaca SP 2 1936 1937 NYY 1.1 -1.3 -0.0 2.4 0.0
57 Randy Gumpert SP 3 1946 1948 NYY 1.1 -0.5 0.0 1.6 -0.0
58 Jake Wade RP 1 1946 1946 NYY 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
59 Butch Wensloff SP 1 1947 1947 NYY 1.0 0.1 0.0 0.9 0.0
60 Charlie Silvera C 4 1948 1951 NYY 0.9 0.5 0.2 0.0 0.2
61 Buster Mills LF 1 1940 1940 NYY 0.8 0.9 0.0 0.0 -0.1
62 Frank Hiller SP 3 1946 1949 NYY 0.7 0.3 0.0 0.5 0.0
63 Jackie Jensen CF 2 1950 1951 NYY 0.7 1.0 -0.1 0.0 -0.2
64 Bill Knickerbocker 2B 3 1938 1940 NYY 0.7 -0.1 0.4 0.0 0.3
65 Allie Clark RF 1 1947 1947 NYY 0.6 0.7 0.0 0.0 -0.1
66 Art Schallock SP 1 1951 1951 NYY 0.6 0.2 0.0 0.5 0.0
67 Myril Hoag RF 3 1936 1938 NYY 0.6 1.5 -0.2 0.0 -0.7
68 Joe Vance SP 2 1937 1938 NYY 0.5 0.1 0.0 0.4 0.0
69 Al Gettel SP 1 1946 1946 NYY 0.5 -0.3 0.0 0.7 0.0
70 Rollie Hemsley C 1 1942 1942 NYY 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1
71 Red Embree SP 1 1948 1948 NYY 0.4 -0.1 0.0 0.5 0.0
72 Lee Stine RP 1 1938 1938 NYY 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0
73 Tom Ferrick RP 2 1950 1951 NYY 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
74 Bobby Hogue RP 1 1951 1951 NYY 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0
75 Johnny Sain SP 1 1951 1951 NYY 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
76 Ben Chapman CF 1 1936 1936 NYY 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.0
77 Lee Grissom RP 1 1940 1940 NYY 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
78 Lonny Frey 2B 2 1947 1948 NYY 0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0
79 Jim Turner RP 1 1942 1942 NYY 0.3 -0.0 0.0 0.3 0.0
80 Johnny Hopp 1B 2 1950 1951 NYY 0.2 0.5 -0.1 0.0 -0.2
81 Bob Seeds RF 1 1936 1936 NYY 0.2 0.3 -0.0 0.0 -0.0
82 Fred Sanford SP 3 1949 1951 NYY 0.2 -0.2 0.0 0.5 0.0
83 Dick Starr SP 2 1947 1948 NYY 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
84 Billy Martin 2B 2 1950 1951 NYY 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.2
85 Dixie Walker CF 1 1936 1936 NYY 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.0
86 Nick Etten 1B 1 1946 1946 NYY 0.2 0.6 -0.0 0.0 -0.4
87 Jim Delsing CF 2 1949 1950 NYY 0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0
88 Ralph Houk C 5 1947 1951 NYY 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.1
89 Bill Drescher C 1 1946 1946 NYY 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
90 Joe Ostrowski RP 2 1950 1951 NYY 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.0
91 Ken Silvestri C 3 1941 1947 NYY 0.1 0.3 -0.2 0.0 0.1
92 Norm Branch RP 2 1941 1942 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.0
93 Jack Phillips 1B 3 1947 1949 NYY 0.1 0.5 -0.2 0.0 -0.2
94 Ralph Buxton RP 1 1949 1949 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
95 Wally Hood RP 1 1949 1949 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
96 Dick Kryhoski 1B 1 1949 1949 NYY 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2
97 Jim Brideweser SS 1 1951 1951 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
98 Dick Wakefield - 1 1950 1950 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
99 Joe Gallagher RF 1 1939 1939 NYY 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0
100 Mickey Witek - 1 1949 1949 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Dave Madison RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
102 Roy Weatherly - 1 1946 1946 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Eddie Kearse C 1 1942 1942 NYY 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0
104 Lew Burdette RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Duane Pillette RP 2 1949 1950 NYY 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
106 Ray Mack - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Ted Sepkowski - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Clint Courtney C 1 1951 1951 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
109 Joe Glenn C 3 1936 1938 NYY -0.0 0.3 -0.6 0.0 0.3
110 Bud Stewart - 1 1948 1948 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
111 Rugger Ardizoia RP 1 1947 1947 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
112 Bob Cerv RF 1 1951 1951 NYY -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.1
113 Hank Workman 1B 1 1950 1950 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
114 Ernie Nevel RP 2 1950 1951 NYY -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
115 Marv Breuer SP 4 1939 1942 NYY -0.1 -1.8 0.0 1.7 0.0
116 Roy Johnson LF 2 1936 1937 NYY -0.1 0.3 -0.2 0.0 -0.2
117 Bud Metheny - 1 1946 1946 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
118 Fenton Mole 1B 1 1949 1949 NYY -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.0
119 Archie Wilson RF 1 1951 1951 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0
120 Jake Powell LF 5 1936 1940 NYY -0.1 0.0 0.7 0.0 -0.8
121 Bob Muncrief RP 1 1951 1951 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
122 Tuck Stainback LF 1 1942 1942 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0
123 Mike Chartak RF 2 1940 1942 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.0
124 Frank Colman RF 2 1946 1947 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1
125 Hank Majeski 3B 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
126 Johnny Lucadello 2B 1 1947 1947 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
127 Herb Karpel RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
128 Joe Beggs SP 1 1938 1938 NYY -0.2 0.1 0.0 -0.3 0.0
129 George Washburn SP 1 1941 1941 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
130 Arndt Jorgens C 4 1936 1939 NYY -0.2 -0.4 0.1 0.0 0.1
131 Frenchy Bordagaray RF 1 1941 1941 NYY -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1
132 Eddie Bockman 3B 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
133 Stubby Overmire SP 1 1951 1951 NYY -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0
134 Al Lyons LF 2 1946 1947 NYY -0.3 0.2 0.0 -0.5 -0.0
135 Bob Porterfield SP 4 1948 1951 NYY -0.3 -0.1 0.0 -0.2 0.0
136 Jack Saltzgaver 3B 2 1936 1937 NYY -0.3 -0.3 -0.0 0.0 0.0
137 Steve Roser RP 1 1946 1946 NYY -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.0
138 Bill Wight SP 2 1946 1947 NYY -0.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0
139 Don Heffner 2B 2 1936 1937 NYY -0.4 -0.7 -0.0 0.0 0.3
140 Frank Makosky RP 1 1937 1937 NYY -0.4 0.1 0.0 -0.5 0.0
141 Ed Levy 1B 1 1942 1942 NYY -0.4 -0.5 0.1 0.0 -0.1
142 Oscar Grimes SS 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1
143 Ted Kleinhans RP 1 1936 1936 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
144 Hugh Casey RP 1 1949 1949 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
145 Bill Zuber RP 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
146 Kemp Wicker SP 3 1936 1938 NYY -0.5 -0.4 0.0 -0.2 0.0
147 Jack Kramer RP 1 1951 1951 NYY -0.6 -0.0 0.0 -0.5 0.0
148 Bud Souchock 1B 2 1946 1948 NYY -0.6 0.0 -0.3 0.0 -0.3
149 Babe Dahlgren 1B 4 1937 1940 NYY -0.6 0.5 0.2 0.0 -1.3
150 Sherm Lollar C 2 1947 1948 NYY -0.7 -0.5 -0.2 0.0 0.1
151 Jumbo Brown RP 1 1936 1936 NYY -0.7 -0.4 0.0 -0.3 0.0
152 Wes Ferrell SP 2 1938 1939 NYY -0.8 -0.1 0.0 -0.7 0.0
153 Bob Wiesler SP 1 1951 1951 NYY -0.8 -0.1 0.0 -0.8 0.0
154 Steve Peek SP 1 1941 1941 NYY -0.9 -0.4 0.0 -0.5 0.0
155 Don Johnson SP 2 1947 1950 NYY -1.1 -0.3 0.0 -0.8 -0.0
156 Karl Drews RP 3 1946 1948 NYY -1.2 -0.3 0.0 -0.9 -0.0
157 Mel Queen RP 3 1942 1947 NYY -1.3 -0.1 0.0 -1.2 0.0
158 Cuddles Marshall RP 3 1946 1949 NYY -1.4 -0.1 0.0 -1.3 0.0
159 Charley Stanceu RP 2 1941 1946 NYY -1.4 -0.2 0.0 -1.2 0.0
160 Johnny Sturm 1B 1 1941 1941 NYY -2.0 -1.5 0.1 0.0 -0.5