Choose Metric:

Notes:


Teammates


# Player Pos Years First Last Team WAR Off Fld Pit Adj
1 Mickey Mantle CF 13 1951 1963 NYY 93.7 95.2 -0.2 0.0 -1.3
2 Whitey Ford SP 12 1950 1963 NYY 44.8 3.5 -0.2 41.4 0.0
3 Gil McDougald 2B 10 1951 1960 NYY 40.7 26.6 9.6 0.0 4.5
4 Phil Rizzuto SS 11 1946 1956 NYY 30.6 14.0 8.0 0.0 8.6
5 Joe DiMaggio CF 6 1946 1951 NYY 29.4 29.6 0.4 0.0 -0.7
6 Hank Bauer RF 12 1948 1959 NYY 29.3 30.3 5.3 0.0 -6.3
7 Bill Skowron 1B 9 1954 1962 NYY 23.6 25.5 3.4 0.0 -5.3
8 Roger Maris RF 4 1960 1963 NYY 21.6 21.5 2.0 0.0 -1.9
9 Allie Reynolds SP 8 1947 1954 NYY 20.2 0.7 0.0 19.6 -0.0
10 Elston Howard C 9 1955 1963 NYY 20.1 15.4 2.5 0.0 2.2
11 Eddie Lopat SP 8 1948 1955 NYY 18.3 1.1 0.0 17.3 -0.0
12 Tommy Henrich RF 5 1946 1950 NYY 18.1 19.8 1.2 0.0 -2.9
13 Tony Kubek SS 7 1957 1963 NYY 17.7 7.5 6.0 0.0 4.2
14 Gene Woodling LF 6 1949 1954 NYY 16.4 16.9 2.5 0.0 -3.0
15 Vic Raschi SP 8 1946 1953 NYY 16.0 0.6 0.0 15.4 -0.0
16 Clete Boyer 3B 5 1959 1963 NYY 12.8 1.8 9.1 0.0 2.0
17 Joe Collins 1B 10 1948 1957 NYY 12.2 13.4 2.3 0.0 -3.6
18 Tommy Byrne SP 10 1946 1957 NYY 9.4 3.4 0.0 5.9 0.0
19 Charlie Keller LF 5 1946 1952 NYY 9.3 10.5 0.2 0.0 -1.4
20 Snuffy Stirnweiss 2B 5 1946 1950 NYY 9.2 4.1 3.2 0.0 1.9
21 Andy Carey 3B 9 1952 1960 NYY 9.2 6.0 2.7 0.0 0.5
22 Ralph Terry SP 7 1956 1963 NYY 8.8 -1.1 -0.1 10.1 -0.0
23 Tom Tresh CF 3 1961 1963 NYY 8.5 9.0 -0.9 0.0 0.3
24 Joe Page RP 5 1946 1950 NYY 8.2 0.5 0.0 7.8 -0.0
25 Spud Chandler SP 2 1946 1947 NYY 8.2 0.3 0.0 7.9 -0.0
26 Bob Turley SP 8 1955 1962 NYY 8.2 -1.0 -0.0 9.3 -0.1
27 Irv Noren LF 5 1952 1956 NYY 8.0 6.5 3.2 0.0 -1.7
28 Bobby Richardson 2B 9 1955 1963 NYY 7.7 3.3 1.2 0.0 3.2
29 Don Larsen SP 5 1955 1959 NYY 7.5 2.9 0.0 4.6 -0.0
30 Bobby Shantz SP 4 1957 1960 NYY 7.3 1.0 0.0 6.3 -0.1
31 Tom Sturdivant SP 5 1955 1959 NYY 6.7 0.6 -0.0 6.1 0.0
32 Bobby Brown 3B 8 1946 1954 NYY 6.6 6.4 -0.1 0.0 0.3
33 Jerry Coleman 2B 9 1949 1957 NYY 6.5 2.1 1.1 0.0 3.2
34 Billy Johnson 3B 6 1946 1951 NYY 6.2 6.5 -0.1 0.0 -0.2
35 Billy Martin 2B 7 1950 1957 NYY 6.0 2.5 1.5 0.0 2.0
36 Norm Siebern LF 3 1956 1959 NYY 5.6 5.7 1.3 0.0 -1.4
37 Johnny Sain SP 5 1951 1955 NYY 5.6 1.9 0.0 3.7 -0.0
38 Johnny Lindell LF 5 1946 1950 NYY 5.5 5.7 1.4 0.0 -1.6
39 Aaron Robinson C 2 1946 1947 NYY 5.5 5.0 -0.1 0.0 0.6
40 Bill Stafford SP 4 1960 1963 NYY 5.2 0.6 -0.1 4.6 -0.0
41 Ryne Duren RP 4 1958 1961 NYY 5.1 -0.2 -0.0 5.4 -0.1
42 George McQuinn 1B 2 1947 1948 NYY 5.0 5.1 1.1 0.0 -1.2
43 Art Ditmar SP 5 1957 1961 NYY 5.0 0.1 -0.1 5.0 -0.0
44 Bob Grim SP 5 1954 1958 NYY 4.6 -0.2 -0.0 4.8 0.0
45 Jim Bouton SP 2 1962 1963 NYY 4.3 -1.1 -0.1 5.5 -0.0
46 Bill Bevens SP 2 1946 1947 NYY 4.3 -1.0 0.0 5.3 -0.0
47 Bob Cerv LF 9 1951 1962 NYY 4.3 4.8 0.3 0.0 -0.9
48 Hector Lopez LF 5 1959 1963 NYY 4.0 6.3 -0.3 0.0 -2.0
49 Johnny Mize 1B 5 1949 1953 NYY 3.7 4.5 0.3 0.0 -1.1
50 Spec Shea SP 4 1947 1951 NYY 3.6 0.7 0.0 2.9 -0.0
51 Al Downing SP 3 1961 1963 NYY 3.6 -0.1 -0.0 3.7 0.0
52 Luis Arroyo RP 4 1960 1963 NYY 2.9 0.4 -0.0 2.6 -0.1
53 Jerry Lumpe 3B 4 1956 1959 NYY 2.7 1.7 0.7 0.0 0.3
54 Gus Niarhos C 4 1946 1950 NYY 2.6 1.7 0.6 0.0 0.3
55 Joe Pepitone 1B 2 1962 1963 NYY 2.6 3.3 0.5 0.0 -1.2
56 Johnny Blanchard C 6 1955 1963 NYY 2.6 4.1 -1.4 0.0 -0.1
57 Eddie Robinson 1B 3 1954 1956 NYY 2.4 2.0 0.8 0.0 -0.4
58 Johnny Lewis RF 1 1965 1965 NYM 2.4 2.6 0.3 0.0 -0.5
59 Tom Morgan SP 5 1951 1956 NYY 2.4 0.3 0.0 2.1 0.0
60 Jack Fisher SP 1 1965 1965 NYM 2.2 0.1 -0.0 2.1 0.0
61 Charley Smith 3B 1 1965 1965 NYM 2.1 0.9 0.8 0.0 0.4
62 Joe Gordon 2B 1 1946 1946 NYY 2.0 0.1 1.3 0.0 0.6
63 Bob Kuzava SP 4 1951 1954 NYY 1.8 -0.1 0.0 1.9 -0.0
64 Phil Linz SS 2 1962 1963 NYY 1.8 1.2 0.3 0.0 0.3
65 Bobo Newsom SP 1 1947 1947 NYY 1.8 -0.4 -0.0 2.2 0.0
66 Red Ruffing SP 1 1946 1946 NYY 1.7 -0.1 0.0 1.8 0.0
67 Enos Slaughter LF 6 1954 1959 NYY 1.7 3.2 -0.7 0.0 -0.9
68 Steve Hamilton RP 1 1963 1963 NYY 1.7 0.4 -0.0 1.3 -0.0
69 Ron Swoboda LF 1 1965 1965 NYM 1.6 1.9 0.2 0.0 -0.5
70 Hal Reniff RP 3 1961 1963 NYY 1.5 -0.2 -0.0 1.8 -0.1
71 Jim Konstanty RP 3 1954 1956 NYY 1.4 -0.1 0.0 1.5 0.0
72 Charlie Silvera C 9 1948 1956 NYY 1.4 0.7 0.2 0.0 0.4
73 Don Bollweg 1B 1 1953 1953 NYY 1.3 1.6 -0.1 0.0 -0.2
74 Bill Dickey C 1 1946 1946 NYY 1.2 0.5 0.6 0.0 0.2
75 Stan Williams SP 1 1963 1963 NYY 1.2 -0.2 -0.0 1.5 -0.0
76 Darrell Sutherland RP 1 1965 1965 NYM 1.2 0.1 0.0 1.1 0.0
77 Cliff Mapes RF 4 1948 1951 NYY 1.2 2.5 -0.5 0.0 -0.8
78 Dale Long 1B 3 1960 1963 NYY 1.1 1.4 -0.1 0.0 -0.2
79 Randy Gumpert SP 3 1946 1948 NYY 1.1 -0.5 0.0 1.6 -0.0
80 Billy Hunter SS 2 1955 1956 NYY 1.1 -0.8 1.2 0.0 0.7
81 Chris Cannizzaro C 1 1965 1965 NYM 1.0 -0.8 1.2 0.0 0.6
82 Jake Wade RP 1 1946 1946 NYY 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
83 Butch Wensloff SP 1 1947 1947 NYY 1.0 0.1 0.0 0.9 0.0
84 Ray Scarborough RP 2 1952 1953 NYY 1.0 0.1 0.0 0.8 -0.0
85 Harry Byrd SP 1 1954 1954 NYY 0.9 0.1 0.0 0.9 -0.0
86 Frank Lary SP 1 1965 1965 NYM 0.9 0.1 0.0 0.8 0.0
87 Jim Coates SP 5 1956 1962 NYY 0.9 0.0 -0.1 1.0 -0.1
88 Tug McGraw SP 1 1965 1965 NYM 0.8 -0.0 0.0 0.8 0.0
89 Bill Kunkel RP 1 1963 1963 NYY 0.7 0.1 0.0 0.6 -0.0
90 Bud Daley SP 3 1961 1963 NYY 0.7 -0.1 -0.0 0.9 -0.0
91 Frank Hiller SP 3 1946 1949 NYY 0.7 0.3 0.0 0.5 0.0
92 Sal Maglie SP 2 1957 1958 NYY 0.7 0.1 0.0 0.6 0.0
93 Frankie Crosetti SS 3 1946 1948 NYY 0.7 0.3 0.2 0.0 0.2
94 Jim Hickman CF 1 1965 1965 NYM 0.7 1.7 -0.6 0.0 -0.5
95 Jackie Jensen CF 3 1950 1952 NYY 0.7 0.9 -0.1 0.0 -0.2
96 Allie Clark RF 1 1947 1947 NYY 0.6 0.7 0.0 0.0 -0.1
97 Dennis Musgraves SP 1 1965 1965 NYM 0.6 -0.0 0.0 0.7 0.0
98 Roy McMillan SS 1 1965 1965 NYM 0.6 0.1 -0.4 0.0 1.0
99 Al Cicotte RP 1 1957 1957 NYY 0.6 -0.0 0.0 0.6 -0.0
100 Jack Reed CF 3 1961 1963 NYY 0.6 0.4 0.8 0.0 -0.7
101 Bill Renna LF 1 1953 1953 NYY 0.6 0.9 -0.1 0.0 -0.2
102 Jim McDonald SP 3 1952 1954 NYY 0.6 0.5 0.0 0.1 -0.0
103 Dick Selma SP 1 1965 1965 NYM 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
104 Ewell Blackwell SP 2 1952 1953 NYY 0.5 -0.1 0.0 0.6 0.0
105 Al Gettel SP 1 1946 1946 NYY 0.5 -0.3 0.0 0.7 0.0
106 Jim Brideweser SS 3 1951 1953 NYY 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1
107 Red Embree SP 1 1948 1948 NYY 0.4 -0.1 0.0 0.5 0.0
108 Tom Ferrick RP 2 1950 1951 NYY 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
109 Jesse Gonder C 3 1960 1965 NYY/NYM 0.4 0.5 -0.3 0.0 0.1
110 Loren Babe 3B 2 1952 1953 NYY 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0
111 Galen Cisco SP 1 1965 1965 NYM 0.4 0.4 0.0 -0.1 0.0
112 Ed Kranepool 1B 1 1965 1965 NYM 0.3 1.5 -0.3 0.0 -0.9
113 Dennis Ribant RP 1 1965 1965 NYM 0.3 -0.1 0.0 0.4 0.0
114 Art Schallock SP 5 1951 1955 NYY 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0
115 Lonny Frey 2B 2 1947 1948 NYY 0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0
116 Harry Simpson RF 2 1957 1958 NYY 0.3 0.7 0.0 0.0 -0.4
117 Marv Throneberry 1B 3 1955 1959 NYY 0.2 1.2 -0.3 0.0 -0.7
118 Fred Sanford SP 3 1949 1951 NYY 0.2 -0.2 0.0 0.5 0.0
119 Dick Starr SP 2 1947 1948 NYY 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
120 Johnny Schmitz SP 2 1952 1953 NYY 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
121 Warren Spahn SP 1 1965 1965 NYM 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
122 Ralph Branca SP 1 1954 1954 NYY 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
123 Marshall Bridges RP 2 1962 1963 NYY 0.2 -0.2 -0.0 0.4 -0.1
124 Gary Blaylock RP 1 1959 1959 NYY 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.0
125 Ken Hunt LF 2 1959 1960 NYY 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1
126 Nick Etten 1B 1 1946 1946 NYY 0.2 0.6 -0.0 0.0 -0.4
127 Rob Gardner SP 1 1965 1965 NYM 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.0
128 Mickey McDermott SP 1 1956 1956 NYY 0.2 0.2 0.0 -0.0 0.0
129 Jim Delsing CF 2 1949 1950 NYY 0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0
130 Lou Berberet C 2 1954 1955 NYY 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
131 Bill Drescher C 1 1946 1946 NYY 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
132 Tom Metcalf RP 1 1963 1963 NYY 0.2 0.0 0.0 0.2 -0.0
133 Willy Miranda SS 2 1953 1954 NYY 0.1 -0.4 0.1 0.0 0.4
134 Greg Goossen C 1 1965 1965 NYM 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
135 Jack Phillips 1B 3 1947 1949 NYY 0.1 0.5 -0.2 0.0 -0.2
136 Carl Willey SP 1 1965 1965 NYM 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
137 Bob Moorhead RP 1 1965 1965 NYM 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
138 Ralph Houk C 8 1947 1954 NYY 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2
139 Ralph Buxton RP 1 1949 1949 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
140 Jack Cullen RP 1 1962 1962 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
141 Johnny Hopp 1B 3 1950 1952 NYY 0.1 0.4 -0.1 0.0 -0.2
142 Tiny Bonham SP 1 1946 1946 NYY 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0
143 Kent Hadley 1B 1 1960 1960 NYY 0.1 0.3 -0.1 0.0 -0.1
144 Bob Hale 1B 1 1961 1961 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0
145 Wally Hood RP 1 1949 1949 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
146 Steve Kraly SP 1 1953 1953 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
147 John Gabler SP 2 1959 1960 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.0
148 Fritz Brickell SS 2 1958 1959 NYY 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.1
149 Mark Freeman SP 1 1959 1959 NYY 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0
150 Bobby Klaus 2B 1 1965 1965 NYM 0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.5
151 Dick Kryhoski 1B 1 1949 1949 NYY 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2
152 Jim Pisoni LF 2 1959 1960 NYY 0.1 -0.2 0.3 0.0 -0.1
153 Dick Wakefield - 1 1950 1950 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
154 George Wilson RF 1 1956 1956 NYY 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.0
155 Tex Clevenger RP 2 1961 1962 NYY 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0
156 John Stephenson C 1 1965 1965 NYM 0.0 0.1 -0.2 0.0 0.2
157 Mickey Witek - 1 1949 1949 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Dave Madison RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
159 Lee Thomas - 1 1961 1961 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Roy Weatherly - 1 1946 1946 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Ted Gray SP 1 1955 1955 NYY 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
162 Lew Burdette RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Ron Hunt 2B 1 1965 1965 NYM 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.2
164 Gary Kroll SP 1 1965 1965 NYM 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
165 Duane Pillette RP 2 1949 1950 NYY 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
166 Bobby Del Greco CF 2 1957 1958 NYY 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.0
167 Al Jackson SP 1 1965 1965 NYM 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0
168 Ray Mack - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Art Schult - 1 1953 1953 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Ted Sepkowski - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Billy Shantz C 1 1960 1960 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Frank Verdi SS 1 1953 1953 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 Clint Courtney C 1 1951 1951 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
174 Bud Stewart - 1 1948 1948 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
175 Kevin Collins 3B 1 1965 1965 NYM -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
176 Woodie Held SS 2 1954 1957 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
177 Tom Carroll 3B 2 1955 1956 NYY -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
178 Rugger Ardizoia RP 1 1947 1947 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
179 Ken Silvestri C 2 1946 1947 NYY -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
180 Hal Stowe RP 1 1960 1960 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
181 Billy Gardner 3B 2 1961 1962 NYY -0.0 -0.4 0.3 0.0 0.1
182 Zeke Bella RF 1 1957 1957 NYY -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.0
183 Jake Gibbs C 2 1962 1963 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
184 Archie Wilson RF 2 1951 1952 NYY -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0
185 Hank Workman 1B 1 1950 1950 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
186 Ernie Nevel RP 2 1950 1951 NYY -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
187 Dave Eilers RP 1 1965 1965 NYM -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
188 Bud Metheny - 1 1946 1946 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
189 Fenton Mole 1B 1 1949 1949 NYY -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.0
190 Elmer Valo RF 1 1960 1960 NYY -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
191 Lou Skizas - 1 1956 1956 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
192 Fred Kipp RP 1 1960 1960 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
193 Charley Stanceu RP 1 1946 1946 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
194 Bob Muncrief RP 1 1951 1951 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
195 Marius Russo SP 1 1946 1946 NYY -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
196 Sonny Dixon RP 1 1956 1956 NYY -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.0
197 Gordie Richardson RP 1 1965 1965 NYM -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
198 Dick Tettelbach LF 1 1955 1955 NYY -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.0
199 Frank Leja 1B 2 1954 1955 NYY -0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.0
200 Frank Colman RF 2 1946 1947 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1
201 Hank Majeski 3B 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
202 Johnny Lucadello 2B 1 1947 1947 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
203 Herb Karpel RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
204 Earl Torgeson 1B 1 1961 1961 NYY -0.2 -0.1 -0.0 0.0 -0.0
205 Zach Monroe SP 2 1958 1959 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -0.0
206 Bill Short SP 1 1960 1960 NYY -0.2 0.1 -0.0 -0.3 0.0
207 Jim Bethke RP 1 1965 1965 NYM -0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.0
208 Johnny James RP 3 1958 1961 NYY -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.0
209 Tom Gorman RP 3 1952 1954 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.0
210 Deron Johnson 3B 2 1960 1961 NYY -0.2 -0.2 -0.0 0.0 0.0
211 Larry Miller SP 1 1965 1965 NYM -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
212 Marlin Stuart RP 1 1954 1954 NYY -0.2 0.1 0.0 -0.3 0.0
213 Joe DeMaestri SS 2 1960 1961 NYY -0.2 -0.7 0.3 0.0 0.2
214 Darrell Johnson C 2 1957 1958 NYY -0.3 -0.3 -0.0 0.0 0.1
215 Eddie Bockman 3B 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
216 Chuck Hiller 2B 1 1965 1965 NYM -0.3 0.2 -0.7 0.0 0.2
217 Johnny Murphy RP 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.1 0.0 -0.2 0.0
218 Kal Segrist 2B 1 1952 1952 NYY -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0
219 Stubby Overmire SP 1 1951 1951 NYY -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0
220 Al Lyons LF 2 1946 1947 NYY -0.3 0.2 0.0 -0.5 -0.0
221 Bob Porterfield SP 4 1948 1951 NYY -0.3 -0.1 0.0 -0.2 0.0
222 Gus Triandos 1B 2 1953 1954 NYY -0.3 -0.4 0.1 0.0 -0.0
223 Rip Coleman SP 2 1955 1956 NYY -0.3 -0.2 0.0 -0.2 0.0
224 Hawk Taylor C 1 1965 1965 NYM -0.3 0.0 -0.4 0.0 0.1
225 Gordie Windhorn LF 1 1959 1959 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.0
226 Steve Roser RP 1 1946 1946 NYY -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.0
227 Bill Wight SP 2 1946 1947 NYY -0.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0
228 Jim Bronstad RP 1 1959 1959 NYY -0.4 -0.0 0.0 -0.3 -0.0
229 Pedro Gonzalez 2B 1 1963 1963 NYY -0.4 -0.2 -0.2 0.0 0.0
230 Tom Parsons SP 1 1965 1965 NYM -0.5 -0.2 0.0 -0.3 0.0
231 Harry Bright 1B 1 1963 1963 NYY -0.5 0.3 -0.5 0.0 -0.2
232 Bud Harrelson SS 1 1965 1965 NYM -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1
233 Hal Brown RP 1 1962 1962 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
234 Oscar Grimes SS 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1
235 Hugh Casey RP 1 1949 1949 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
236 Virgil Trucks RP 1 1958 1958 NYY -0.5 0.0 0.0 -0.6 -0.0
237 Bill Zuber RP 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
238 Joe Christopher LF 1 1965 1965 NYM -0.6 0.6 -0.6 0.0 -0.6
239 Jack Kramer RP 1 1951 1951 NYY -0.6 -0.0 0.0 -0.5 0.0
240 Jimmie Schaffer C 1 1965 1965 NYM -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.1
241 Danny McDevitt RP 1 1961 1961 NYY -0.6 0.0 0.0 -0.6 -0.0
242 Bud Souchock 1B 2 1946 1948 NYY -0.6 0.0 -0.3 0.0 -0.3
243 Cleon Jones CF 1 1965 1965 NYM -0.6 -0.7 0.1 0.0 -0.0
244 Gerry Staley RP 2 1955 1956 NYY -0.6 -0.0 0.0 -0.6 0.0
245 Murry Dickson RP 1 1958 1958 NYY -0.6 0.0 0.0 -0.7 0.0
246 Harry Schaeffer RP 1 1952 1952 NYY -0.7 -0.1 0.0 -0.6 0.0
247 Sherm Lollar C 2 1947 1948 NYY -0.7 -0.5 -0.2 0.0 0.1
248 Rollie Sheldon SP 2 1961 1962 NYY -0.7 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0
249 Billy Cowan CF 1 1965 1965 NYM -0.7 -0.4 -0.3 0.0 -0.0
250 Bill Miller SP 3 1952 1954 NYY -0.8 0.1 0.0 -0.8 0.0
251 Bobby Hogue RP 2 1951 1952 NYY -0.8 0.0 0.0 -0.8 0.0
252 Danny Napoleon LF 1 1965 1965 NYM -0.8 -0.8 0.1 0.0 -0.1
253 Johnny Kucks SP 5 1955 1959 NYY -0.8 -0.9 0.0 0.2 -0.0
254 Gary Kolb CF 1 1965 1965 NYM -0.9 -0.7 -0.1 0.0 -0.1
255 Bob Wiesler SP 3 1951 1955 NYY -1.0 -0.1 0.0 -0.9 0.0
256 Don Johnson SP 2 1947 1950 NYY -1.1 -0.3 0.0 -0.8 -0.0
257 Larry Bearnarth RP 1 1965 1965 NYM -1.1 0.0 0.0 -1.2 0.0
258 Karl Drews RP 3 1946 1948 NYY -1.2 -0.3 0.0 -0.9 -0.0
259 Cuddles Marshall RP 3 1946 1949 NYY -1.4 -0.1 0.0 -1.3 0.0
260 Mel Queen RP 2 1946 1947 NYY -1.5 -0.1 0.0 -1.4 0.0
261 Joe Ostrowski RP 3 1950 1952 NYY -1.5 -0.3 0.0 -1.2 0.0
262 Eli Grba SP 2 1959 1960 NYY -2.1 0.3 -0.0 -2.4 -0.0
263 Duke Maas SP 4 1958 1961 NYY -2.5 -0.2 -0.0 -2.2 -0.1