Choose Metric:

Notes:


Teammates


# Player Pos Years First Last Team WAR Off Fld Pit Adj
1 Joe DiMaggio CF 8 1939 1949 NYY 51.7 49.7 2.7 0.0 -0.7
2 Joe Gordon 2B 6 1939 1946 NYY 34.3 20.6 9.9 0.0 3.8
3 Tommy Henrich RF 8 1939 1949 NYY 29.8 31.5 2.7 0.0 -4.3
4 Phil Rizzuto SS 7 1941 1952 NYY 26.0 9.8 9.3 0.0 6.9
5 Spud Chandler SP 8 1939 1947 NYY 20.4 1.5 0.0 18.8 0.0
6 Snuffy Stirnweiss 2B 6 1943 1949 NYY 19.2 10.2 5.8 0.0 3.2
7 Tiny Bonham SP 6 1940 1946 NYY 16.6 -0.1 0.0 16.7 0.0
8 Bill Dickey C 6 1939 1946 NYY 16.6 12.0 2.8 0.0 1.9
9 Red Ruffing SP 6 1939 1946 NYY 14.8 2.1 0.0 12.7 0.0
10 Yogi Berra C 5 1946 1952 NYY 11.8 11.2 -0.3 0.0 0.9
11 Allie Reynolds SP 4 1947 1952 NYY 11.7 0.4 -0.0 11.4 -0.0
12 Billy Johnson 3B 5 1943 1949 NYY 9.4 8.4 1.1 0.0 -0.2
13 Joe Page RP 5 1945 1949 NYY 9.2 0.6 0.0 8.7 -0.1
14 Vic Raschi SP 5 1946 1952 NYY 9.2 0.9 -0.0 8.3 -0.0
15 George Kell 3B 2 1950 1951 DET 8.9 8.5 0.5 0.0 -0.1
16 Vic Wertz RF 2 1950 1951 DET 8.8 9.2 1.0 0.0 -1.3
17 Marius Russo SP 6 1939 1946 NYY 8.6 0.7 0.0 8.0 0.0
18 George Selkirk LF 4 1939 1942 NYY 8.5 9.1 0.7 0.0 -1.3
19 Red Rolfe 3B 4 1939 1942 NYY 8.3 6.2 1.6 0.0 0.5
20 Aaron Robinson C 6 1943 1951 NYY/DET 8.0 7.1 -0.2 0.0 1.1
21 Eddie Lopat SP 3 1948 1952 NYY 7.7 0.8 0.0 6.9 -0.0
22 Jerry Priddy 2B 4 1941 1951 NYY/DET 7.6 3.4 2.8 0.0 1.4
23 Johnny Lindell LF 8 1941 1949 NYY 7.5 8.1 1.5 -0.1 -2.0
24 Fred Hutchinson SP 2 1950 1951 DET 6.6 1.2 0.0 5.4 0.0
25 Nick Etten 1B 3 1943 1946 NYY 6.6 9.6 -0.9 0.0 -2.1
26 Mickey Mantle CF 1 1952 1952 NYY 6.5 6.6 0.0 0.0 -0.2
27 Frankie Crosetti SS 9 1939 1948 NYY 6.3 -1.0 3.4 0.0 4.0
28 Dizzy Trout SP 2 1950 1951 DET 6.0 1.0 0.0 5.0 0.0
29 Art Houtteman SP 1 1950 1950 DET 5.7 -0.4 0.0 6.0 0.0
30 Gene Woodling LF 2 1949 1952 NYY 5.3 6.0 0.4 0.0 -1.0
31 George McQuinn 1B 2 1947 1948 NYY 5.0 5.1 1.1 0.0 -1.2
32 Hank Bauer RF 3 1948 1952 NYY 4.8 5.5 0.5 0.0 -1.2
33 Hank Borowy SP 5 1942 1951 NYY/DET 4.7 0.1 0.0 4.6 0.0
34 Bill Bevens SP 3 1945 1947 NYY 4.4 -1.6 0.0 6.0 -0.0
35 Spec Shea SP 3 1947 1949 NYY 4.3 0.5 0.0 3.8 -0.0
36 Bobby Brown 3B 5 1946 1952 NYY 4.3 4.2 -0.3 0.0 0.3
37 Johnny Murphy RP 6 1939 1946 NYY 3.9 -0.6 0.0 4.5 0.0
38 Gil McDougald 3B 1 1952 1952 NYY 3.8 2.2 1.5 0.0 0.2
39 Buddy Rosar C 4 1939 1942 NYY 3.8 1.9 1.1 0.0 0.8
40 Tommy Byrne SP 5 1943 1949 NYY 3.8 0.8 0.0 3.0 0.0
41 Hoot Evers LF 2 1950 1951 DET 3.7 4.3 0.4 0.0 -1.0
42 Hal Newhouser SP 2 1950 1951 DET 3.7 0.3 0.0 3.5 -0.0
43 Johnny Groth CF 2 1950 1951 DET 3.7 4.5 -0.6 0.0 -0.2
44 Joe Collins 1B 3 1948 1952 NYY 3.4 4.0 0.0 0.0 -0.6
45 Butch Wensloff SP 2 1943 1947 NYY 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0
46 Jerry Coleman 2B 2 1949 1952 NYY 3.2 1.4 1.1 0.0 0.7
47 Oscar Grimes 3B 3 1943 1946 NYY 3.0 2.7 0.2 0.0 0.0
48 Johnny Lipon SS 2 1950 1951 DET 2.8 1.0 0.1 0.0 1.7
49 Atley Donald SP 6 1939 1945 NYY 2.7 -1.2 0.0 3.9 0.0
50 Billy Martin 2B 1 1952 1952 NYY 2.7 0.5 1.7 0.0 0.5
51 Gus Niarhos C 3 1946 1949 NYY 2.6 1.7 0.6 0.0 0.3
52 Ted Gray SP 2 1950 1951 DET 2.6 -0.5 0.0 3.1 -0.0
53 Oral Hildebrand SP 2 1939 1940 NYY 2.5 -0.2 0.0 2.7 0.0
54 Hersh Martin LF 1 1945 1945 NYY 2.4 2.7 0.4 0.0 -0.6
55 Monte Pearson SP 2 1939 1940 NYY 2.4 0.5 0.0 1.9 0.0
56 Virgil Trucks SP 2 1950 1951 DET 2.1 0.0 0.0 2.0 -0.0
57 Lefty Gomez SP 4 1939 1942 NYY 2.0 -0.8 0.0 2.8 0.0
58 Cliff Mapes CF 2 1948 1949 NYY 1.8 1.8 0.4 0.0 -0.4
59 Bobo Newsom SP 1 1947 1947 NYY 1.8 -0.4 -0.0 2.2 0.0
60 Marlin Stuart SP 2 1950 1951 DET 1.6 0.2 0.0 1.4 0.0
61 Steve Sundra SP 2 1939 1940 NYY 1.5 0.2 0.0 1.4 0.0
62 Al Gettel SP 2 1945 1946 NYY 1.4 0.1 0.0 1.3 -0.0
63 Roy Cullenbine RF 1 1942 1942 NYY 1.4 1.3 0.2 0.0 -0.1
64 Buddy Hassett 1B 1 1942 1942 NYY 1.3 1.2 0.8 0.0 -0.6
65 Charlie Silvera C 3 1948 1952 NYY 1.2 0.9 0.1 0.0 0.2
66 Pat Mullin LF 2 1950 1951 DET 1.2 2.1 -0.3 0.0 -0.6
67 Randy Gumpert SP 3 1946 1948 NYY 1.1 -0.5 0.0 1.6 -0.0
68 Russ Derry CF 1 1945 1945 NYY 1.0 1.1 0.1 0.0 -0.2
69 Bill Zuber SP 3 1943 1946 NYY 1.0 0.1 0.0 1.0 -0.0
70 Ray Herbert RP 2 1950 1951 DET 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
71 Jake Wade RP 1 1946 1946 NYY 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
72 Roy Weatherly CF 2 1943 1946 NYY 0.9 0.9 0.1 0.0 -0.1
73 Buster Mills LF 1 1940 1940 NYY 0.8 0.9 0.0 0.0 -0.1
74 Gene Bearden RP 1 1951 1951 DET 0.8 0.2 0.0 0.6 -0.0
75 Bump Hadley SP 2 1939 1940 NYY 0.8 -0.3 0.0 1.0 0.0
76 Hal White RP 2 1950 1951 DET 0.8 -0.3 0.0 1.0 0.0
77 Rollie Hemsley C 2 1942 1943 NYY 0.7 0.3 0.1 0.0 0.3
78 Frank Hiller SP 3 1946 1949 NYY 0.7 0.3 0.0 0.5 0.0
79 Bud Metheny RF 3 1943 1946 NYY 0.7 2.9 -0.9 0.0 -1.2
80 Ken Holcombe RP 1 1945 1945 NYY 0.7 -0.1 0.0 0.8 -0.0
81 Bob Cain SP 1 1951 1951 DET 0.6 0.4 0.0 0.3 -0.0
82 Allie Clark RF 1 1947 1947 NYY 0.6 0.7 0.0 0.0 -0.1
83 Tom Morgan SP 1 1952 1952 NYY 0.6 0.1 0.0 0.5 0.0
84 Ray Scarborough SP 1 1952 1952 NYY 0.6 0.2 0.0 0.5 0.0
85 Ewell Blackwell SP 1 1952 1952 NYY 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0
86 Ken Sears C 1 1943 1943 NYY 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2
87 Johnny Mize 1B 2 1949 1952 NYY 0.6 0.6 0.1 0.0 -0.2
88 Bill Knickerbocker SS 2 1939 1940 NYY 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2
89 Bob Porterfield SP 2 1948 1949 NYY 0.5 -0.1 0.0 0.6 0.0
90 Mike Garbark C 1 1945 1945 NYY 0.5 -0.0 0.4 0.0 0.2
91 Dick Kryhoski 1B 3 1949 1951 NYY/DET 0.5 1.2 0.3 0.0 -1.0
92 Saul Rogovin SP 2 1950 1951 DET 0.4 0.1 0.0 0.3 0.0
93 Red Embree SP 1 1948 1948 NYY 0.4 -0.1 0.0 0.5 0.0
94 Bob Kuzava SP 1 1952 1952 NYY 0.4 -0.1 0.0 0.4 -0.0
95 Ralph Houk C 4 1947 1952 NYY 0.4 0.4 -0.1 0.0 0.1
96 Lee Grissom RP 1 1940 1940 NYY 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
97 Frank House C 2 1950 1951 DET 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
98 Lonny Frey 2B 2 1947 1948 NYY 0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0
99 Jim Brideweser SS 1 1952 1952 NYY 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1
100 Dick Starr SP 2 1947 1948 NYY 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
101 Jim McDonald RP 1 1952 1952 NYY 0.2 0.4 0.0 -0.2 0.0
102 Johnny Sain SP 1 1952 1952 NYY 0.2 0.9 0.0 -0.7 0.0
103 Irv Noren LF 1 1952 1952 NYY 0.2 0.8 -0.3 0.0 -0.3
104 Ken Silvestri C 3 1941 1947 NYY 0.1 0.3 -0.2 0.0 0.1
105 Norm Branch RP 2 1941 1942 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.0
106 Tuck Stainback CF 3 1942 1945 NYY 0.1 -0.2 0.6 0.0 -0.3
107 Joe Ginsberg C 2 1950 1951 DET 0.1 0.6 -0.8 0.0 0.4
108 Jack Phillips 1B 3 1947 1949 NYY 0.1 0.5 -0.2 0.0 -0.2
109 Bill Drescher C 2 1945 1946 NYY 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
110 Babe Dahlgren 1B 2 1939 1940 NYY 0.1 1.0 0.4 0.0 -1.3
111 Ralph Buxton RP 1 1949 1949 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
112 Wally Hood RP 1 1949 1949 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
113 Joe Buzas SS 1 1945 1945 NYY 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.1
114 Wes Ferrell SP 1 1939 1939 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0
115 Mike Milosevich SS 1 1945 1945 NYY 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.1
116 Jim Delsing CF 1 1949 1949 NYY 0.1 0.2 -0.1 0.0 0.0
117 Johnny Schmitz SP 1 1952 1952 NYY 0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
118 Joe Gallagher RF 1 1939 1939 NYY 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0
119 Mickey Witek - 1 1949 1949 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Paul Waner - 1 1945 1945 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Archie Wilson - 1 1952 1952 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Eddie Kearse C 1 1942 1942 NYY 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0
123 Bill Connelly RP 1 1950 1950 DET 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
124 Bob Cerv LF 1 1952 1952 NYY 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1
125 Arndt Jorgens C 1 1939 1939 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Ray Mack - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Paul Schreiber RP 1 1945 1945 NYY 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
128 Ted Sepkowski - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Loren Babe 3B 1 1952 1952 NYY -0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0
130 Paul Campbell - 1 1950 1950 DET -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
131 Bud Stewart - 1 1948 1948 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
132 Doc Daugherty - 1 1951 1951 DET -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
133 Rugger Ardizoia RP 1 1947 1947 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
134 Art Schallock RP 1 1952 1952 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
135 Jackie Jensen CF 1 1952 1952 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
136 Fenton Mole 1B 1 1949 1949 NYY -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.0
137 Al Federoff 2B 1 1951 1951 DET -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
138 Russ Sullivan LF 1 1951 1951 DET -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0
139 Duane Pillette SP 1 1949 1949 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
140 Eddie Lake 3B 1 1950 1950 DET -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
141 Johnny Hopp 1B 1 1952 1952 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0
142 Mike Chartak RF 2 1940 1942 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.0
143 Frank Colman RF 2 1946 1947 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1
144 Hank Majeski 3B 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
145 Johnny Lucadello 2B 1 1947 1947 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
146 Herb Karpel RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
147 Dick Marlowe RP 1 1951 1951 DET -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
148 George Washburn SP 1 1941 1941 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
149 Lou Gehrig 1B 1 1939 1939 NYY -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.0
150 Frenchy Bordagaray RF 1 1941 1941 NYY -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1
151 Eddie Bockman 3B 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
152 Earl Johnson RP 1 1951 1951 DET -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0
153 Kal Segrist 2B 1 1952 1952 NYY -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0
154 Don Johnson SP 1 1947 1947 NYY -0.3 -0.2 0.0 -0.1 -0.0
155 Fred Sanford SP 1 1949 1949 NYY -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0
156 Al Lyons LF 2 1946 1947 NYY -0.3 0.2 0.0 -0.5 -0.0
157 Bill Wight SP 2 1946 1947 NYY -0.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0
158 Bob Swift C 2 1950 1951 DET -0.4 -0.7 0.1 0.0 0.2
159 Wayne McLeland RP 1 1951 1951 DET -0.4 -0.0 0.0 -0.4 0.0
160 Don Savage 3B 1 1945 1945 NYY -0.4 -0.3 -0.1 0.0 -0.0
161 Bud Souchock LF 3 1946 1951 NYY/DET -0.4 0.7 -0.6 0.0 -0.6
162 Ed Levy 1B 1 1942 1942 NYY -0.4 -0.5 0.1 0.0 -0.1
163 Steve Roser RP 2 1945 1946 NYY -0.4 -0.0 0.0 -0.4 0.0
164 Bill Miller SP 1 1952 1952 NYY -0.5 0.1 0.0 -0.5 0.0
165 Neil Berry SS 2 1950 1951 DET -0.5 -0.8 -0.1 0.0 0.4
166 Hugh Casey RP 1 1949 1949 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
167 Jake Powell LF 2 1939 1940 NYY -0.5 -0.6 0.2 0.0 -0.1
168 Andy Carey 3B 1 1952 1952 NYY -0.6 -0.5 -0.1 0.0 0.0
169 Don Kolloway 1B 2 1950 1951 DET -0.6 -0.5 0.7 0.0 -0.8
170 Jim Turner RP 3 1942 1945 NYY -0.6 -0.3 0.0 -0.3 -0.0
171 Marv Breuer SP 5 1939 1943 NYY -0.6 -1.7 0.0 1.0 0.0
172 Harry Schaeffer RP 1 1952 1952 NYY -0.7 -0.1 0.0 -0.6 0.0
173 Sherm Lollar C 2 1947 1948 NYY -0.7 -0.5 -0.2 0.0 0.1
174 Monk Dubiel SP 1 1945 1945 NYY -0.8 0.6 0.0 -1.5 -0.0
175 Paul Calvert RP 2 1950 1951 DET -0.9 -0.1 0.0 -0.8 0.0
176 Herb Crompton C 1 1945 1945 NYY -0.9 -0.8 -0.2 0.0 0.1
177 Steve Peek SP 1 1941 1941 NYY -0.9 -0.4 0.0 -0.5 0.0
178 Tom Gorman SP 1 1952 1952 NYY -1.1 -0.1 0.0 -1.0 0.0
179 Bobby Hogue RP 1 1952 1952 NYY -1.1 0.0 0.0 -1.2 0.0
180 Karl Drews RP 3 1946 1948 NYY -1.2 -0.3 0.0 -0.9 -0.0
181 Mel Queen RP 3 1942 1947 NYY -1.3 -0.1 0.0 -1.2 0.0
182 Cuddles Marshall RP 3 1946 1949 NYY -1.4 -0.1 0.0 -1.3 0.0
183 Charley Stanceu RP 2 1941 1946 NYY -1.4 -0.2 0.0 -1.2 0.0
184 Joe Ostrowski RP 1 1952 1952 NYY -1.7 -0.2 0.0 -1.5 0.0
185 Johnny Sturm 1B 1 1941 1941 NYY -2.0 -1.5 0.1 0.0 -0.5