Choose Metric:

Notes:


Teammates


# Player Pos Years First Last Team WAR Off Fld Pit Adj
1 Lou Gehrig 1B 12 1928 1939 NYY 90.1 98.5 -1.2 0.0 -7.2
2 Babe Ruth RF 7 1928 1934 NYY 58.7 61.8 1.0 0.2 -4.2
3 Red Ruffing SP 14 1930 1946 NYY 56.0 10.6 -0.0 45.3 0.1
4 Joe DiMaggio CF 8 1936 1946 NYY 53.8 50.1 4.6 0.0 -0.9
5 Tony Lazzeri 2B 10 1928 1937 NYY 39.4 36.1 -0.9 0.0 4.2
6 Lefty Gomez SP 13 1930 1942 NYY 38.6 -4.7 -0.0 43.2 0.1
7 Joe Gordon 2B 7 1938 1946 NYY 37.5 22.5 10.7 0.0 4.3
8 Charlie Keller LF 6 1939 1946 NYY 36.1 36.4 3.5 0.0 -3.8
9 Earle Combs CF 8 1928 1935 NYY 29.0 31.4 -0.0 0.0 -2.3
10 Ben Chapman LF 7 1930 1936 NYY 25.3 23.9 3.5 0.0 -2.1
11 Red Rolfe 3B 10 1931 1942 NYY 23.5 17.8 3.6 0.0 2.1
12 George Selkirk RF 9 1934 1942 NYY 22.2 22.3 3.0 0.0 -3.2
13 Spud Chandler SP 8 1937 1946 NYY 21.1 0.6 0.0 20.5 0.0
14 Frankie Crosetti SS 13 1932 1946 NYY 20.8 8.6 3.4 0.0 8.9
15 Tommy Henrich RF 7 1937 1946 NYY 20.6 21.8 1.9 0.0 -3.1
16 Tiny Bonham SP 5 1940 1946 NYY 14.5 -0.6 0.0 15.1 0.0
17 Johnny Murphy RP 12 1932 1946 NYY 13.1 -0.8 -0.0 13.8 0.1
18 Monte Pearson SP 5 1936 1940 NYY 12.7 1.0 0.0 11.6 0.0
19 Phil Rizzuto SS 3 1941 1946 NYY 12.0 3.9 5.2 0.0 2.9
20 Lyn Lary SS 6 1929 1934 NYY 10.5 8.6 -0.5 0.0 2.5
21 George Pipgras SP 6 1928 1933 NYY 8.6 -1.6 0.0 10.2 0.0
22 Marius Russo SP 6 1939 1946 NYY 8.6 0.7 0.0 8.0 0.0
23 Joe Sewell 3B 3 1931 1933 NYY 8.1 7.1 0.2 0.0 0.8
24 Johnny Allen SP 4 1932 1935 NYY 7.9 -0.2 -0.0 8.1 0.0
25 Herb Pennock SP 6 1928 1933 NYY 6.9 -0.1 0.0 7.0 -0.0
26 Waite Hoyt SP 3 1928 1930 NYY 6.1 0.3 0.0 5.8 0.0
27 Billy Johnson 3B 2 1943 1946 NYY 5.3 3.4 1.9 0.0 0.0
28 Hank Borowy SP 2 1942 1943 NYY 4.8 0.1 0.0 4.7 0.0
29 Bump Hadley SP 5 1936 1940 NYY 4.6 -0.4 0.0 4.9 0.0
30 Bill Bevens SP 1 1946 1946 NYY 4.3 -0.7 0.0 5.0 0.0
31 Snuffy Stirnweiss 3B 2 1943 1946 NYY 4.0 1.1 2.0 0.0 0.9
32 Aaron Robinson C 2 1943 1946 NYY 3.9 3.4 0.2 0.0 0.4
33 Buddy Rosar C 4 1939 1942 NYY 3.8 1.9 1.1 0.0 0.8
34 Hank Johnson SP 5 1928 1932 NYY 3.6 0.8 0.0 2.8 0.0
35 Mark Koenig SS 3 1928 1930 NYY 3.6 3.8 -1.6 0.0 1.4
36 Bob Meusel LF 2 1928 1929 NYY 2.7 3.0 0.8 0.0 -1.1
37 Johnny Broaca SP 4 1934 1937 NYY 2.7 -2.8 -0.0 5.6 0.0
38 Nick Etten 1B 2 1943 1946 NYY 2.6 4.6 -0.7 0.0 -1.2
39 Ivy Andrews SP 4 1931 1938 NYY 2.6 -0.1 0.0 2.7 0.0
40 Tom Zachary SP 3 1928 1930 NYY 2.5 0.2 0.0 2.3 -0.0
41 Oral Hildebrand SP 2 1939 1940 NYY 2.5 -0.2 0.0 2.7 0.0
42 Vito Tamulis SP 2 1934 1935 NYY 2.5 0.4 -0.0 2.1 0.0
43 Atley Donald SP 6 1938 1943 NYY 2.4 -1.4 0.0 3.7 0.0
44 Butch Wensloff SP 1 1943 1943 NYY 2.3 -0.1 0.0 2.4 0.0
45 Ed Wells SP 4 1929 1932 NYY 2.1 0.5 0.0 1.6 0.0
46 Jimmie DeShong SP 2 1934 1935 NYY 2.1 0.1 -0.0 2.0 -0.0
47 Johnny Lindell RF 4 1941 1946 NYY 2.1 2.8 0.1 -0.1 -0.7
48 Randy Gumpert SP 1 1946 1946 NYY 1.8 -0.3 0.0 2.2 0.0
49 Dixie Walker CF 5 1931 1936 NYY 1.8 2.0 0.0 0.0 -0.2
50 Harry Rice CF 1 1930 1930 NYY 1.8 1.8 0.2 0.0 -0.2
51 Jesse Hill LF 1 1935 1935 NYY 1.7 1.8 0.3 0.0 -0.4
52 Leo Durocher SS 2 1928 1929 NYY 1.6 -0.1 0.7 0.0 1.0
53 Steve Sundra SP 4 1936 1940 NYY 1.6 0.2 0.0 1.4 0.0
54 Jerry Priddy 3B 2 1941 1942 NYY 1.5 0.5 0.8 0.0 0.2
55 Samuel Byrd CF 6 1929 1934 NYY 1.5 6.3 -3.1 0.0 -1.6
56 Jack Saltzgaver 3B 5 1932 1937 NYY 1.5 1.3 -0.1 0.0 0.3
57 Roy Cullenbine RF 1 1942 1942 NYY 1.4 1.3 0.2 0.0 -0.1
58 Jimmie Reese 2B 2 1930 1931 NYY 1.4 1.3 -0.2 0.0 0.3
59 Buddy Hassett 1B 1 1942 1942 NYY 1.3 1.2 0.8 0.0 -0.6
60 Fred Heimach SP 2 1928 1929 NYY 1.1 -0.0 0.0 1.1 -0.0
61 Gene Robertson 3B 2 1928 1929 NYY 1.1 1.5 -0.8 0.0 0.4
62 Jake Wade RP 1 1946 1946 NYY 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
63 Pat Collins C 1 1928 1928 NYY 1.0 0.9 -0.1 0.0 0.1
64 Roy Weatherly CF 2 1943 1946 NYY 0.9 0.9 0.1 0.0 -0.1
65 Charlie Devens SP 3 1932 1934 NYY 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0
66 Buster Mills LF 1 1940 1940 NYY 0.8 0.9 0.0 0.0 -0.1
67 Jumbo Brown SP 4 1932 1936 NYY 0.8 -0.3 -0.0 1.1 0.0
68 Bud Metheny RF 2 1943 1946 NYY 0.8 1.7 -0.5 0.0 -0.5
69 Rollie Hemsley C 2 1942 1943 NYY 0.7 0.3 0.1 0.0 0.3
70 Russ Van Atta SP 3 1933 1935 NYY 0.7 0.4 0.0 0.3 0.0
71 Bill Knickerbocker 2B 3 1938 1940 NYY 0.7 -0.1 0.4 0.0 0.3
72 Ken Sears C 1 1943 1943 NYY 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2
73 Dusty Cooke LF 3 1930 1932 NYY 0.6 1.1 -0.2 0.0 -0.3
74 Roy Sherid SP 3 1929 1931 NYY 0.5 -0.4 0.0 0.9 -0.0
75 Joe Vance SP 2 1937 1938 NYY 0.5 0.1 0.0 0.4 0.0
76 Yogi Berra C 1 1946 1946 NYY 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0
77 Al Gettel SP 1 1946 1946 NYY 0.5 -0.3 0.0 0.7 0.0
78 Don Heffner 2B 4 1934 1937 NYY 0.5 -0.3 0.2 0.0 0.6
79 Joe Dugan 3B 1 1928 1928 NYY 0.4 0.7 -0.5 0.0 0.3
80 Lee Stine RP 1 1938 1938 NYY 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0
81 Gus Niarhos C 1 1946 1946 NYY 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0
82 Eddie Phillips C 1 1932 1932 NYY 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0
83 Lee Grissom RP 1 1940 1940 NYY 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
84 Bobby Brown SS 1 1946 1946 NYY 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
85 Bob Seeds RF 1 1936 1936 NYY 0.2 0.3 -0.0 0.0 -0.0
86 Bots Nekola RP 1 1929 1929 NYY 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
87 Bill Drescher C 1 1946 1946 NYY 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
88 Ken Silvestri C 2 1941 1946 NYY 0.2 0.3 -0.2 0.0 0.1
89 Norm Branch RP 2 1941 1942 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.0
90 Julie Wera 3B 1 1929 1929 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
91 Bud Souchock 1B 1 1946 1946 NYY 0.1 0.5 -0.3 0.0 -0.1
92 Pete Appleton RP 1 1933 1933 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
93 Bubbles Hargrave C 1 1930 1930 NYY 0.1 0.2 -0.2 0.0 0.1
94 Urban Shocker RP 1 1928 1928 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
95 Frank Colman RF 1 1946 1946 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0
96 Ken Holloway RP 1 1930 1930 NYY 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0
97 Joe Gallagher RF 1 1939 1939 NYY 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0
98 Roy Schalk 2B 1 1932 1932 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Bill Henderson RP 1 1930 1930 NYY 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
100 Floyd Newkirk RP 1 1934 1934 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Tony Rensa C 1 1933 1933 NYY 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0
102 Eddie Kearse C 1 1942 1942 NYY 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0
103 Frank Barnes SP 1 1930 1930 NYY 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
104 Liz Funk - 1 1929 1929 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Joe Page SP 1 1946 1946 NYY -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
106 Vic Raschi SP 1 1946 1946 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
107 Billy Werber SS 2 1930 1933 NYY -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
108 Mike Gazella 3B 1 1928 1928 NYY -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.1
109 Burleigh Grimes RP 1 1934 1934 NYY -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
110 Roy Johnson LF 2 1936 1937 NYY -0.1 0.3 -0.2 0.0 -0.2
111 Cy Perkins C 1 1931 1931 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1
112 Jake Powell LF 5 1936 1940 NYY -0.1 0.0 0.7 0.0 -0.8
113 Al Lyons RP 1 1946 1946 NYY -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
114 Zack Taylor C 1 1934 1934 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
115 Ben Paschal LF 2 1928 1929 NYY -0.1 0.4 -0.3 0.0 -0.2
116 Bill Karlon LF 1 1930 1930 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
117 Mike Chartak RF 2 1940 1942 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.0
118 Foster Edwards RP 1 1930 1930 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
119 Frank Hiller RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
120 Hank Majeski 3B 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
121 George Burns 1B 2 1928 1929 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
122 Herb Karpel RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
123 Nolen Richardson SS 1 1935 1935 NYY -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.1
124 Joe Beggs SP 1 1938 1938 NYY -0.2 0.1 0.0 -0.3 0.0
125 Karl Drews RP 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
126 Lefty Weinert RP 1 1931 1931 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
127 Doc Farrell SS 2 1932 1933 NYY -0.2 -0.3 -0.3 0.0 0.3
128 Tuck Stainback CF 2 1942 1943 NYY -0.2 -0.2 0.1 0.0 -0.1
129 George Washburn SP 1 1941 1941 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
130 Frenchy Bordagaray RF 1 1941 1941 NYY -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1
131 Eddie Bockman 3B 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
132 Blondy Ryan SS 1 1935 1935 NYY -0.3 -0.4 -0.1 0.0 0.2
133 Don Brennan SP 1 1933 1933 NYY -0.3 0.2 0.0 -0.5 0.0
134 Steve Roser RP 1 1946 1946 NYY -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.0
135 Cedric Durst LF 3 1928 1930 NYY -0.4 -0.2 0.3 0.0 -0.5
136 Frank Makosky RP 1 1937 1937 NYY -0.4 0.1 0.0 -0.5 0.0
137 Ed Levy 1B 1 1942 1942 NYY -0.4 -0.5 0.1 0.0 -0.1
138 Sam Gibson SP 1 1930 1930 NYY -0.4 0.0 0.0 -0.5 0.0
139 Rosy Ryan RP 1 1928 1928 NYY -0.4 -0.1 0.0 -0.4 0.0
140 Jim Turner RP 2 1942 1943 NYY -0.4 -0.2 0.0 -0.3 0.0
141 Jim Weaver SP 1 1931 1931 NYY -0.5 -0.4 0.0 -0.1 0.0
142 Bill Zuber SP 2 1943 1946 NYY -0.5 0.2 0.0 -0.7 0.0
143 Archie Campbell RP 1 1928 1928 NYY -0.5 0.0 0.0 -0.5 0.0
144 Ted Kleinhans RP 1 1936 1936 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
145 Pat Malone SP 3 1935 1937 NYY -0.5 -1.1 -0.0 0.6 0.0
146 Bill Wight SP 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.2 0.0 -0.3 0.0
147 Myril Hoag RF 7 1931 1938 NYY -0.5 2.0 -1.2 0.0 -1.4
148 Joe Glenn C 6 1932 1938 NYY -0.5 -0.2 -0.8 0.0 0.4
149 Kemp Wicker SP 3 1936 1938 NYY -0.5 -0.4 0.0 -0.2 0.0
150 Al Shealy SP 1 1928 1928 NYY -0.6 0.3 0.0 -0.8 0.0
151 Yats Wuestling SS 1 1930 1930 NYY -0.6 -0.5 -0.2 0.0 0.1
152 Benny Bengough C 3 1928 1930 NYY -0.6 -1.0 0.2 0.0 0.3
153 Babe Dahlgren 1B 4 1937 1940 NYY -0.6 0.5 0.2 0.0 -1.3
154 Arndt Jorgens C 11 1929 1939 NYY -0.6 -0.4 -0.9 0.0 0.7
155 Gordon Rhodes SP 4 1929 1932 NYY -0.6 0.2 0.0 -0.9 0.0
156 Marv Breuer SP 5 1939 1943 NYY -0.6 -1.7 0.0 1.0 0.0
157 Oscar Grimes SS 2 1943 1946 NYY -0.6 -0.5 -0.2 0.0 0.1
158 Ownie Carroll RP 1 1930 1930 NYY -0.7 0.1 0.0 -0.7 0.0
159 Myles Thomas RP 2 1928 1929 NYY -0.7 0.1 0.0 -0.8 0.0
160 Wes Ferrell SP 2 1938 1939 NYY -0.8 -0.1 0.0 -0.7 0.0
161 Stan Coveleski SP 1 1928 1928 NYY -0.9 -0.4 0.0 -0.6 0.0
162 Steve Peek SP 1 1941 1941 NYY -0.9 -0.4 0.0 -0.5 0.0
163 Harry Smythe RP 1 1934 1934 NYY -1.0 -0.0 0.0 -1.0 0.0
164 Cuddles Marshall SP 1 1946 1946 NYY -1.0 -0.1 0.0 -0.9 0.0
165 Mel Queen RP 2 1942 1946 NYY -1.0 -0.1 0.0 -1.0 0.0
166 George Uhle SP 2 1933 1934 NYY -1.1 0.6 0.0 -1.7 0.0
167 Johnny Grabowski C 2 1928 1929 NYY -1.2 -1.0 -0.5 0.0 0.2
168 Tommy Byrne RP 2 1943 1946 NYY -1.3 0.0 0.0 -1.3 0.0
169 Danny MacFayden SP 3 1932 1934 NYY -1.4 -1.2 0.0 -0.1 0.0
170 Charley Stanceu RP 2 1941 1946 NYY -1.4 -0.2 0.0 -1.2 0.0
171 Lou McEvoy RP 2 1930 1931 NYY -1.8 -0.2 0.0 -1.6 0.0
172 Johnny Sturm 1B 1 1941 1941 NYY -2.0 -1.5 0.1 0.0 -0.5
173 Wilcy Moore RP 4 1928 1933 NYY -2.2 -0.6 0.0 -1.6 0.0